Ubonsiam has well know product such as stabilizer, thickener, defoamer, antioxidant and cleaning agent | Seasoning
15733
page,page-id-15733,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive
 

Seasoning

Seasoning

จากปัญหาพบสารปนเปื้อน โลหะหนัก สารพิษตกค้าง ในพืชผักที่เป็นส่วนประกอบอาหาร ทำให้บริษัทผู้ผลิตอาหารเผชิญกับปัญหานี้มายาวนาน บริษัทอุบลสยาม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ ประกอบกับเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาการจัดการธาตุอาหารพืช และผลิตภัณฑ์อารักขาพืชโดยชีววิธี เพื่อทดแทนปริมาณการใช้สารเคมีอันตราย จึงได้ก่อตั้งบริษัท Wel Harvest จำกัด ขึ้นในปี 2015 เพื่อบริหารการผลิตและพัฒนาเกษตรกรอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง ภายใต้ระบบการจัดการ GAP เราพัฒนาสินค้ารองรับมาตรฐาน Primary GMP และ Halal และกำลังพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐาน GMP และ HACPP ต่อไป

1
Seasoning

สินค้าได้แก่ พริกสด, พริกแห้ง, พริกบดดองในน้ำส้มสายชู โดยจะผลิตตามการสั่งสินค้าล่วงหน้าเท่านั้น

Good Agricultural Practice (GAP) คือการปลูกพืชที่มี การเตรียมสายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว โดยเกษตรกรปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ความปลอดภัยต่อเกษตรกร ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมีและเชื้อโรค ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ

ข้อกำหนด GAP

1.ใช้น้ำจากแหล่งน้ำสะอาด
ไม่ใช้แหล่งน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษ และแหล่งน้ำที่ใกล้ชุมชนหรือ ไหลผ่านชุมชน
2.ปลูกในพื้นที่ดี ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีสารพิษในดิน
ต้องไม่เป็นพื้นที่ที่เคยเป็นโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมมา โรงเก็บเคมีมาก่อน
3.ใช้และเก็บปุ๋ย สารเคมีอย่างถูกต้อง
4.ผลิตตามแผนควบคุมคุณภาพ
5.สำรวจศัตรูพืชและป้องกันกำจัดอย่างถูกต้อง
เช่นการใช้กับดักกาวเหนียวที่เกษตรกรสามารถทำได้เอง หรือการใช้กับดักแสงไฟ
6.เก็บเกี่ยวผลผลิตถูกเวลาถูกวิธี
7.ขนย้ายและเก็บรักษาผลผลิตสะอาด ปลอดภัย
8.จดบันทึกทุกขั้นตอน

2

3
จุดเด่นของเรา

1.ควบคุมปัจจัยการผลิตทั้งหมด เช่น ปรับความสมบูรณ์ของดิน, ธาตุอาหารพืช, สารอารักขาพืช
2.แหล่งปลูกที่เพียงพอตลอดปี และมีหลายพื้นที่ปลูกเพื่อรองรับปัญหาพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
3.ควบคุมขบวนการการทำพริกแห้งให้ปราศจากเชื้อรา Aflatoxin ด้วยเทคโนโลยี
4.มีมาตรฐานคุณภาพสินค้า ( specification ) ที่เป็นสากล